Interview met de artistiek leider van zomerschool Step Forward: Maïté Guérin (Dutch and English)

1
Ik heb een interview gehad met Maïté Guérin, zij is de artistiek leidster van de STEP FORWARD!GOTRA SUMMER ACADEMY. Het was heel interessant om met haar te spreken, en over haar successen tot nu toe en haar ambities te horen. Hieronder vind je de vragen en antwoorden.
Maïté Guérin, artistiek leider
van Summer Academy Step Forward!
Kunt u me iets vertellen over hoe u bent begonnen met dansen? Ik was zes jaar oud toen ik besloot om balletles te nemen op een lokale dansschool. Ik herinner me de precieze reden hiervoor niet meer, maar ik vond het meteen leuk. Vanaf een erg jonge leeftijd wist ik al dat ik danseres van beroep wilde worden.
U en Joost Vrouenraets zijn de oprichters van GOTRA, toch? U komt uit Frankrijk en hij is Nederlands. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? We kenden elkaar niet tot 2000. Dat jaar arriveerden we allebei op de school Rudra van Maurice Béjart, in Zwitserland. Daarna namen we deel aan de dansgezelschap ‘M’, dat Maurice Béjart had opgericht voor jonge dansers. Hierna gingen we door met dansen in het grotere dansgezelschap van Maurice Béjart en we startten met samenwerken. Joost als choreograaf en danser, ik als danser.
Hoe kwamen jullie op het idee om een dansgezelschap op te richten? In de tijd dat we dansten in Zwitserland, droomden we er allebei over om een dansgezelschap op te starten. We praatten over deze ambitie, onze plannen werden steeds concreter en uiteindelijk besloten we het risico te nemen. We realiseerden ons dat het op dat moment mogelijk was: we waren jong en we hadden weinig andere verantwoordelijkheden. We dachten: het is misschien nu of nooit meer. We kwamen in contact met het Cultura Nova festival. Er werd Joost en mij gevraagd om een dansproductie te maken, en dat is hoe alles begon!
En wat wilt u bereiken met dansgezelschap GOTRA? Veel. Ten eerste hebben we al verschillende producties voor in het theater en op festivals gemaakt, en daar willen we mee door gaan. Iets anders wat we heel belangrijk vinden is onderwijs. Drie jaar geleden ben ik begonnen met het organiseren van de workshops voor een SUMMER ACADEMY. In de toekomst willen we dit graag uitbreiden en meer vergelijkbare projecten ontwikkelen, zoals een winter academie. Ons belangrijkste doel is het oprichten van een professionele dansschool die is verbonden met GOTRA, op een internationaal niveau. Dus we willen ons in de toekomst vooral focussen op onderwijs. En willen jullie dans ook meer levend maken in Limburg? Ja, we zijn een beetje eenzaam hier. Er zijn weinig mogelijkheden voor jonge dansers die ervan dromen om professioneel te gaan dansen en hun dansvaardigheden willen ontwikkelen. We zouden deze regio ook graag meer deel laten nemen aan de rest van de Nederlandse dansgemeenschap.
Heeft u het initiatief genomen om de STEP FORWARD! GOTRA SUMMER ACADEMY op te richten? Ja, dat klopt.Wat was de reden om met dit project van start te gaan? Zoals ik al vertelde, in deze regio waren er weinig mogelijkheden voor jonge, ambitieuze dansers om op een professionele manier te dansen. Ik had enkele dansleerlingen in Venlo, ze kwamen naar me toe en zeiden dat ze het lastig vonden om niet te dansen tijdens de zomervakantie. Ze vertelden met dat heel graag les zouden krijgen, en ze vroegen waar ze een zomerschool konden vinden. Daarna heb ik besloten om de STEP FORWARD! GOTRA SUMMER ACADEMY op te richten, om de dansleerlingen die professioneel willen gaan dansen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen tijdens de zomervakantie. Ik denk dat het ook erg belangrijk is om deze leerlingen te laten zien hoe het is om de hele dag te dansen, in verschillende dansstijlen, zodat ze kunnen ervaren wat het betekent om professioneel danser te zijn.
Kunt u beschrijven hoe een typische dag op STEP FORWARD! GOTRA SUMMER ACADEMY eruit ziet? In de ochtend beginnen we met een twee uur durende balletles. Daarna hebben we een hedendaagse, moderne dansles. Er zijn twee verschillende leraren modern in de twee verschillende weken. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat ze een erg verschillende benadering hebben voor moderne dans. Eén van hen richt zich bijvoorbeeld vooral op vloerwerk, wat ik een erg belangrijk onderdeel vind. Hierna hebben we een korte lunchpauze. We gaan door met een repertoire les, die ik zelf zal geven. We leren de leerlingen choreografieën uit voorstelling van GOTRA. In de tweede week staat er modern partnering op het programma, in plaats van repertoire class. Naar mijn mening is het aanbod van partnering lessen niet genoeg op veel dansscholen, terwijl het heel belangrijk is om over deze vaardigheid te beschikken als je naar een dansgezelschap gaat. Het programma van STEP FORWARD! GOTRA SUMMER ACADEMY is behoorlijk intensief, daar heb ik voor gekozen. Ik wil de leerlingen graag laten zien hoe het is om een professioneel danser te zijn. We beëindigen de lesdag met een cooling-down die een halfuur zal duren. Dit is ook een belangrijk onderdeel. We willen de leerlingen leren dat ze voorzichtig moeten zijn met hun lichamen. De voedingsles die Derrick Brown zal geven heeft hetzelfde doel. Je leert er hoe je voor je lichaam moet zorgen en welke tools je kunt gebruiken om energie te krijgen voor danslessen en voorstellingen.
Ik ga ook een week meedoen aan SUMMER ACADEMY. Ik kijk er erg naar uit. Wat denkt u dat uw GOTRA SUMMER ACADEMY onderscheidt van de andere? Waarom zouden leerlingen ervoor moeten kiezen om deel te nemen aan het STEP FORWARD! programma? Een van de belangrijkste opzichten van onze SUMMER ACADEMY is dat de deelnemers persoonlijke feedback krijgen. Ik wil niet dat een dansschool een fabriek is. Dat is waarom ik de leraren vraag om te focussen op het geven van individuele correcties. Veel andere zomer dansscholen hebben veel groepen, wij hebben er maar één.
Een ander uniek kenmerk van STEP FORWARD! is de verbinding met GOTRA. We willen de jongere generatie leren wat we doen. Op deze manier geven we ze de kans om uit te vinden wat voor soort dans en manier van werken bij hen past. Ze kunnen zich oriënteren wat zij willen wanneer hun carrière als professioneel danser start nadat ze hun opleiding hebben afgerond.
Ik vroeg me af, waar komt de naam van jullie dansgezelschap, GOTRA, vandaan? GOTRA is een term die zijn oorsprong vindt in India. Het betekent Sansktriet, dat is een groep mensen met dezelfde visie en hetzelfde doel. Ze komen samen en werken eraan om dit doel te bereiken.
 
Heel erg bedankt voor het interview, Maïte Guérin, ik ben erg benieuwd naar de STEP FORWARD! GOTRA SUMMER ACADEMY!
 
——————————————————————————————————————————-
 
I had an interview with Maïté Guérin, she is the artistic director of the project STEP FORWARD!GOTRA SUMMER ACADEMY. It was very interesting to speak to her and hear about her achievements so far and her ambitions. You can read the questions and answers below.
Can you tell me something about how you started dancing? I was six years old when I decided to take ballet classes at a local ballet school. I don’t clear
Maïté Guérin, artistic director
of Summer Academy Step Forward!
ly remember my first motivation, but I directly liked it. So at a very young age I knew I wanted to be a dancer.
You and Joost Vrouenraets are the founders of GOTRA, aren’t you? You are from France and he is Dutch. Where did you meet each other? We didn’t know each other until  2000. We both arrived at the school Rudra of Maurice Béjart, in Switzerland. Then we participated in the Company “M” that Maurice Béjart created for young dancers. Thereafter we continued in the bigger company of Maurice Béjart and started to work together to develop our own work. Joost as choreographer and dancer and me as dancer.  
How did the idea of starting a dance company arise? At the time we were dancing in Switzerland, we both dreamed of starting a dance company. We talked about this ambition. Over the time our plans became more concrete and stronger and finally we decided to jump. We realised that it was possible: we were young, we didn’t have many other responsibilities. It felt like it was now or never. We got in touch with the Cultura Nova festival. They asked us to make a dance production, and that is how everything started!
And what would you like to achieve with GOTRA? We have got many aims. First of all we have been  creating productions for theatre and festivals, and we want to continue doing that. Another thing that we find very important is education. I started organising the workshops of the SUMMER ACADEMY  three years ago. In the future I would like to expand and develop more of these projects, for example a winter academy. Our main goal is to have a professional dance school which is connected to GOTRA, on an international level. So in the future we want to focus on the education. And you would also like to make dance more alive in Limburg? Yes, we are a bit lonely here. There are not many possibilities for young dancers who dream of being professional and want to develop their dancing skills in this region. We would also like the region to play a bigger role more in the Dutch dance community.
Moving on to the SUMMER ACADEMY STEP FORWARD!, did you took the initiative to start this project?  Yes, that’s right. And what was the reason to start a project like this? Like I said, there were not many opportunities in this region for young, ambitious dancers to dance in a professional way. I had several ballet students in Venlo, they came to me and said they found it difficult not to dance during the holidays. They told me they would love to have class, and asked where they could find summer courses. That’s why I decided to start the STEP FORWARD!, to give students who want to be a professional dancer the chance to develop themselves during the summer holidays. I also think it’s very important to show these students what it is like to dance all day, in different types of dance, so they experience what it means to be a professional dancer.
Can you describe a typical day at the SUMMER ACADEMY? In the morning, we start with a ballet class that takes two hours. Then we have a contemporary modern class. There are two different teachers for the two different weeks. I intentionally chose for this, because they have a very different approach on modern dance. For example one of them is really focused on floor work, which I find very important. Hereafter we have a short lunch break. Then the repertoire class, that I will teach myself, starts. We learn the students pieces from GOTRA performances. The second week, there is a modern partnering class instead of repertoire class. In my opinion there isn’t enough partnering at school, whereas it’s very important when you attend a dance company. The programme of the Summer Academy is quite intense. I want to show the students what it is like to be a professional dancer. We end the day with a cooling-down which will take an half an hour. This is a significant part too. We want to learn the students to be careful with their bodies. The nutrition class Derrick Brown will give, has the same aim. It teaches you how to take care of your body and which tools you can use to get energy before taking classes and doing performances.
I am going to attend the SUMMER ACADEMY for one week too. I am really looking forward to it. What do you think distinguishes your Summer Academy from others? Why should young people choose  the STEP FORWARD! programme? One of the most important points of our SUMMER ACADEMY is that the participants get personal feedback. I don’t want to make a factory out of a dance school. That’s why I ask the teachers to focus on giving individual corrections. Many other summer intensives have a lot of groups, we have only one. Another thing that distinguishes our SUMMER ACADEMY from others, is the connection with GOTRA. We want to learn the younger generation what we do. In this way we give them the opportunity to find out what kind of dance and which way of working they like. By bringing them into contact with a professional dance company on such an intimate leven, the students develop their own ideas about their future career as a professional dancer.
I have got one more question. I wondered, what is the origin of the name GOTRA? Where does it come from?GOTRA is a Sanskrit term, it originates in India. It is a group of people that have the same vision and goal. They come together to take one direction.
Thank you very much for this interview, Maïté, I’m excited to attend the SUMMER ACADEMY!
Share.

About Author